Zasady współpracy

Nasza Kancelaria działa na jasnych, partnerskich zasadach, które możesz
dopasować do własnych potrzeb.

Współpraca między Państwem, a Nami odbywa się na zasadzie zlecenia prowadzenia poszczególnych spraw, lub bieżącej, kompleksowej obsługi Państwa działalności.

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii za prowadzenie powierzonej nam sprawy jest każdorazowo ustalana z Państwem indywidualnie, przy uwzględnieniu m. in. stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego nakładu pracy i podejmowanych czynności, stopnia trudności i złożoności sprawy, miejsca i terminu wykonania usługi. Istnieje możliwość rozłożenia należności tytułem wynagrodzenia na dogodne raty.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy specjalną ofertę usług prawnych dla przedsiębiorców, która przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za określony pakiet godzin pracy na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym (zobacz „Pakiety prawne dla przedsiębiorców”)

Wynagrodzenie ryczałtowe

Przy wyborze takiego rozliczenia będziemy prowadzili Państwa sprawę w sposób całościowy, zapewniając kompleksową obsługę prawną, poprzez m. in. sporządzanie pism procesowych, uczestnictwo w rozprawach sądowych oraz innych czynnościach dotyczących sprawy.

W ramach indywidualnie umówionej kwoty wynagrodzenia sprawa prowadzona jest aż do jej zakończenia bez konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia (z wyjątkiem kosztów sądowych i innych okoliczności przewidzianych umową) niezależnie od ilości czynności, które będą w sprawie podejmowane.

System ten jest bardzo praktyczny, bowiem od samego początku znają Państwo całkowite koszty usługi prawnej. Wysokość wynagrodzenia nie jest zależna od czasu trwania zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Przy wyborze takiego rozliczenia, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na wykonanie danej czynności. Wynagrodzenie godzinowe stanowi iloczyn godzin pracy nad zleconym zadaniem oraz stawki godzinowej. Podstawą określenia wynagrodzenia jest uzgodniona z klientem stała stawka godzinowa oraz całkowity czas poświęcony na realizację zlecenia. Każdy Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zlecenia zestawienie podjętych czynności oraz czasu ich realizacji.

Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin

Ta forma współpracy stanowi połączenie dwóch form rozliczeń – ryczałtowej i godzinowej. System ten opiera się na określeniu pakietu godzin efektywnej obsługi prawnej, którą mają Państwo do dyspozycji w danym miesiącu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowo na określeniu stawki godzinowej za każdą godzinę ponad ustalony w umowie limit godzin. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ pozwala Państwu szczegółowo zaplanować swoje wydatki i tym samym zdecydowanie zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wynagrodzenie płatne jest w systemie miesięcznym na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT. Po zakończeniu każdego miesiąca sporządzane jest pisemne zestawienie zrealizowanych czynności wraz z uwzględnieniem wymiaru czasowego.

Premia za sukces ("success fee")

Ta forma wynagrodzenia przyjmowana jest jako dodatkowy sposób wynagradzania obok form wyżej opisanych, która aktualizuje się dla spraw niestandardowych, wysokospecjalistycznych zwłaszcza gdy perspektywa zakończenia sprawy jest odległa w czasie ze względu na np. konieczną do przejścia procedurę sądową, a Klient nie jest przygotowany do poniesienia kosztu obsługi prawnej sprawy z góry.

W ramach tego systemu Kancelaria proponuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Wynagrodzenie za poradę prawną

Koszt porady prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy i wynosi od 150,00 do 300,00 zł i jest niezależny od czasu trwania spotkania. Podczas pierwszego spotkania:

  • zapoznajemy się z Państwa problemem oraz przekazanymi dokumentami, a następnie udzielamy porady prawnej,

  • oceniamy zasadność dalszego prowadzenia sprawy przez nas lub przez Państwa samodzielnie,

  • przedstawiamy Państwu warunki współpracy, w tym wysokość wynagrodzenia za dalsze prowadzenie przez nas Państwa sprawy

Porada prawna jest bezpłatna w przypadku powierzenia nam przez Państwa sprawy, co do której porada została udzielona.