Separacja – mały rozwód z nadzieją na happy end

Edukacja prawna 24.01.2020, piątek

Separacja to niewątpliwie temat, który jest nieodłącznym elementem trudnych relacji małżeńskich. Często dochodzi do sytuacji, w której mamy wątpliwości czy dalsze trwanie w małżeństwie ma sens. Częste kłótnie o drobiazgi są uciążliwe nie tylko dla samych małżonków, ale i pozostałych członków rodziny. W artykule postaramy się ukazać alternatywę rozwodu, dla osób które nie mają pewności, czy doszło do sytuacji, w której nastąpił brak możliwości naprawy relacji małżeńskiej. Separacja to rozwiązanie dające czas na przemyślenie pozytywnych i negatywnych aspektów związku, tymczasowo pozwalające na ocenę tego czy możliwe jest życie osobno. Skutki separacji są zbliżone do skutków rozwodu, występuje jednak kilka różnic, w tym najistotniejsza – małżeństwo wciąż trwa.

Czym jest separacja? Jakie są różnice między separacją, a rozwodem? Żeby lepiej poznać oba zagadnienia wyjść należy od wyjaśnienia pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie nie ma definicji w żądnym przepisie prawa. Przyjmuje się, że jest to całokształt więzi ekonomicznych pomiędzy małżonkami, to wspólne miejsce zamieszkania, o współprzyczynianie się do zaspokajania wzajemnych potrzeb życiowych, współdecydowanie o wydatkach, ale również więzi emocjonalne łączące małżonków.

Warunkiem separacji jest wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przeciwieństwie do rozwodu, przy którym potrzebny jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego (więcej o rozwodzie przeczytasz w naszym artykule). Do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego dochodzi w sytuacji, w której brak jest więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Często jedynym elementem, mimo którego dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest wspólne zamieszkiwanie Dzieje się tak, gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, a zamieszkują ze sobą z powodu braku innej alternatywy. Chwila zawarcia małżeństwa zobowiązuje małżonków do wzajemnej pomocy, wierności, wspólnego pożycia, a także do współdziałania dla dobra rodziny.

Z jednej strony sąd może orzec separację w przypadku, gdy widzi szansę na powrót małżonków do wspólnego życia. Separacji może żądać każdy z małżonków, który stwierdził, że wystąpiły przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego.

Z drugiej strony sąd nie orzeknie separacji w przypadku wystąpienia przesłanek negatywnych. Zasadniczo najistotniejszą przesłanką negatywną jest sytuacja, w której miałyby ucierpieć małoletnie dzieci małżonków, orzeczenie separacji w momencie, w którym dobro małoletniego dziecka ucierpi, jest niedopuszczalne. Kolejną przesłanką jest sytuacja w której jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, a separacja stanowiłaby dla niego rażącą krzywdę. Godzi to w ogólne zasady współżycia społecznego.

Pozew o separację może być złożony zarówno przez osobę, która zawiniła powstaniu rozkładu jak i osobę niezawinioną. Aspekty związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, alimentami na dziecko, sposób korzystania z mieszkania również powinny być rozpatrzone w kontekście orzeczenia separacji.

W przypadku orzeczenia separacji związek małżeński trwa nadal małżonkowie nie mają jednak dłużej obowiązku wspólnego pożycia. Mogą oni prowadzić osobne gospodarstwa domowe. Z punktu widzenia prawa najistotniejsze jest powstanie rozdzielności majątkowej. Każde z małżonków dysponuje majątkiem i to na nim spoczywa obowiązek zarządzania nim. Konieczne jest uświadomienie osób starających się o separację, że sąd może zadecydować o podziale majątku powstałego w trakcie małżeństwa, ma więc charakter wspólny. Za zadłużenie powstałe z zaciągnięcia kredytu bankowego, odpowiada małżonek samodzielnie, druga strona nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialna. Istotną konsekwencją jest odsunięcie małżonków od dziedziczenia ustawowego.

Separacja jest ciężkim tematem, w której pomoc prawnika jest często nieoceniona. Temat separacji prowadzi często do sytuacji, w której pada wiele przykrych słów między osobami, które często łączyło wiele wspólnie spędzonych lat w małżeństwie. Stres, żal i emocje partnerów często przekreślają możliwość porozumienia się z małżonkiem, w konsekwencji czego pomoc wykwalifikowanego radcy prawnego, mogącego spojrzeć na sprawę obiektywnie, fachowo i profesjonalnie może pomóc w osiągnięciu rezultatu mogącego usatysfakcjonować obie strony.

Ostatnie aktualności

21.04
2020

Pozasądowe sposoby restrukturyzacji działalności gospodarczej

Czy trudna sytuacja Twojego przedsiębiorstwa to skutek błędnych decyzji biznesowych lub działania nieuczciwego kontrahenta? A może do upadku doprowadziło Cię działanie siły wyższej w postaci koronawirusa COVID-19? Nie wiesz co zrobić z podupadającym biznesem? Jakie kroki podjąć? Ten ten artykuł jest dla Ciebie.

03.04
2020

Ulga badawczo - rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Czym jest ulga B+R? Dla kogo jest ulga B+R? Co to jest działalność B+R? Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi? Nie wiesz? Zapraszamy do lektury.