Radca prawny Opole

Kancelarię Prawną Kuczyński i Tokarska-Grzesik z Opola tworzy zespół radców prawnych, którzy specjalizują się w obsłudze klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Radca prawny świadczy fachowe usługi prawne sporządza dokumenty (wnioski dowodowe, pozwy) w trakcie postępowania w sądach powszechnych i administracyjnych, a także reprezentuje klientów w toku sprawy. Czym zajmuje się radca prawny, czym różni się od adwokata i jakie zasady go obowiązują podczas świadczenia usług?

Kim jest radca prawny?

Każdy radca prawny w Polsce ukończył nie tylko pięcioletnie, magisterskie studia na kierunku prawo, ale także co do zasady trzyletnią aplikację, która przygotowuje do samodzielnego wykonywania zawodu. W niektórych przypadkach, po poświadczeniu doświadczenia zawodowego w sądzie, kancelarii lub urzędzie, można ubiegać się o wpis na listę radców prawnych bez odbywania aplikacji. Dopiero po zdaniu egzaminu zawodowego, wpisaniu na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania aplikant staje się radcą prawnym i może reprezentować klientów w sądach. Usługi świadczy na podstawie Ustawy z 6 lipca 1982 r. o Radcach Prawnych, które określa, że radca prawny w szczególności:

 • udziela porad i konsultacji prawnych,
 • sporządza opinie prawne,
 • przygotowuje projekty aktów prawnych,
 • występuje przed sądami i urzędami w roli pełnomocnika lub obrońcy.

Radca prawny podlega Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Może występować w roli obrońcy nie tylko przed polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi (w tym Sądem Najwyższym i Najwyższym Sądem Administracyjnym), ale także przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Radca prawny a adwokat – czym się różnią?

Rozróżnienie na adwokatów i radców prawnych pojawiło się kilkadziesiąt lat temu – wówczas radca prawny nie był uprawniony do prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego. Obecnie zakres usług adwokatów i radców prawnych jest identyczny, jednak radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy, podczas gdy adwokat może jedynie prowadzić własną działalność gospodarczą. Jeśli jednak radca prawny świadczy usługi prawne w ramach stosunku pracy, nie może reprezentować klientów w sprawach o przestępstwa skarbowe i karno-skarbowe. Radcowie prawni mogą być zatrudnieni nie tylko w kancelariach, ale także w spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych i organach państwowych lub samorządowych. Istnieje także możliwość nawiązania współpracy z radcą prawnym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Zdecydowana większość radców prawnych prowadzi własne kancelarie – samodzielnie lub z innymi radcami w formie spółki cywilnej lub spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Mogą być też zatrudnieni w przedsiębiorstwach i organach państwowych i samorządowych na podstawie stosunku pracy.

Zasady obowiązujące radcę prawnego

Każdy radca prawny podczas świadczenia usług prawnych powinien kierować się określonymi zasadami. Obowiązuje go m.in. tajemnica zawodowa, polegająca na tym, że radca prawny ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które pozyskał w ramach świadczenia pomocy prawnej. Nie ma on ograniczenia czasowego, a co więcej, radca prawny nie może być z niego zwolniony.

Zasady wykonywania zawodu określa także Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Za jego nieprzestrzeganie grozi radcom prawnym postępowanie dyscyplinarne przed organami samorządowymi (powołanymi specjalnie w celu przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego). Radca prawny musi być zrzeszony w samorządzie zawodowym, jest zobowiązany do stałego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji. W celu ochrony interesów klientów radcowie prawni muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 350 tys. euro.

Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński i Tokarska-Grzesik w Opolu – zakres wsparcia

Kancelarię Kuczyński i Tokarska-Grzesik z Opola tworzą radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem, którzy zapewniają zarówno obsługę klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Specjalizujemy się w takich gałęziach prawa, jak:

Radcowie prawni z naszej kancelarii w Opolu gwarantują również stałą obsługę przedsiębiorców na podstawie atrakcyjnego cennika (opłata zależna od liczby godzin i zakresu wsparcia) oraz pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji i samorządów zawodowych, placówek oświatowych. Współpracujemy również ze spółkami w zakresie:

 • ich tworzenia i rejestracji,
 • fuzji i przejęć,
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji oraz restrukturyzacji.

Pomagamy także w zakresie prawa kontraktowego – konstruujemy umowy o współpracę, bierzemy udział w negocjacjach, dochodzimy w imieniu klientów odszkodowań za niewykonanie zobowiązań.

Cennik Kancelarii Kuczyński i Tokarska-Grzesik w Opolu

Nasza Kancelaria w Opolu to zespół zaangażowanych i doświadczonych radców prawnych, którzy podchodzą indywidualnie do każdego klienta, wykazują się empatią i zrozumieniem oraz kompleksowo wyjaśniają sytuację prawną klienta i doradzają, jakie kroki warto podjąć, by osiągnąć zamierzony cel. W ramach współpracy zapewniamy klientom z Opola 4 formy płatności za usługi prawne:

 • ryczałtową – klient od początku wie, ile zapłaci za prowadzenie sprawy od początku do końca, jest to określona kwota podana na początku współpracy; w jej ramach przygotowujemy pisma procesowe, reprezentujemy klienta w sądzie, i na bieżąco monitorujemy stan sprawy;
 • godzinową – wysokość wynagrodzenia zależy od czasu poświęconego na konkretną sprawę; stawka za pojedynczą godzinę jest uzgadniania na początku współpracy;
 • ryczałtową z limitem godzin – w ramach opłaty ryczałtowej klient otrzymuje określoną liczbę godzin pomocy prawnej; kolejne godziny mogą zostać dokupione na korzystnych warunkach;
 • „premię za sukces” – kwota za prowadzenie sprawy jest stosunkowo niska, ale po pomyślnym jej zakończeniu przewidziane jest wynagrodzenie za sukces; ta forma dotyczy przede wszystkim specjalistycznych spraw, które trwają przez długi czas ze względu na konieczność wszczęcia lub prowadzenia postępowania sądowego.

Przewidujemy również możliwość skorzystania z odpłatnych porad prawnych, w ramach których zapoznajemy się ze sprawą i posiadanymi przez klienta dokumentami. W sytuacji, gdy klient powierzy nam prowadzenie sprawy, porada jest bezpłatna.

Zapraszamy do kontaktu!

FAQ

1. Co robi radca prawny?

Radca prawny świadczy usługi prawne, w ramach których przygotowuje pisma procesowe, sporządza opinie prawne, a także reprezentuje klientów przed sądami i urzędami.

2. Czy radca prawny może być członkiem zarządu spółek?

Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków stwierdził, że radca prawny nie może być członkiem zarządu w spółkach prawa handlowego.

3. Czy radca prawny może reprezentować klientów w sądzie?

Tak, radca prawny jest uprawniony do działania w imieniu klientów w sądzie we wszystkich sprawach, chyba że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – wówczas nie może być obrońcą w postępowaniach karnych o przestępstwa skarbowe i karno-skarbowe.

4. Czy radca prawny to mecenas?

Tytuł mecenasa nie jest tytułem zawodowym, tylko grzecznościowym, i używany jest zarówno w stosunku do radców prawnych, jak i adwokatów.

5. Ile kosztuje radca prawny?

Pojedyncza porada radcy prawnego to zazwyczaj koszt od 150 do 300 złotych, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku procesów sądowych bardzo trudno oszacować koszty, ponieważ zależą one od czasu trwania sprawy, stopnia skomplikowania, zakresu niezbędnych działań oraz wysokości kosztów sądowych, określonych w przepisach prawnych.