Poznaj naszą ofertę!

Możemy Państwu zaoferować szereg usług, zarówno jeśli jesteś
klientem indywidualnym, jak i biznesowym.

W czym możemy Ci pomóc?

Prowadzimy sprawy dotyczące kompleksowej obsługi, przekształceń, formowania podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji, a także sprawy dotyczące sporów sądowych, prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i spadkowego oraz inne.

Klient indywidualny
Klient biznesowy
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Prawo spadkowe
Nieruchomości
Windykacja
Procesy sądowe
Odszkodowania
Obsługa podmiotów gospodarczych
Obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa stowarzyszeń, fundacji, samorządów zawodowych
Obsługa jednostek oświatowych
Tworzenie i przekształcanie spółek
Fuzje i przejęcia spółek
Prawo kontraktowe
Oddłużanie przedsiębiorców
Likwidacja, upadłość i restrukturyzacja

Prawo cywilne

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Doradzamy w zakresie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, w tym także umów uregulowanych, jak i nieuregulowanych przez Kodeks cywilny.

Nasza pomoc obejmuje również doradztwo na etapie stosunków cywilnoprawnych, jak również reprezentację. Usługi dotyczą zarówno sporządzania umów, jak i na negocjowaniu ich jak najlepszych warunków. Pomagamy w sytuacjach spornych, powstałych po zawarciu umowy.

W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sprawy Kancelaria przygotowuje pozwy oraz reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Prawo administracyjne

Dla Państwa zajmujemy się między innymi sprawy o uzyskanie decyzji administracyjnych wymaganych przez prawo budowlane (pozwolenia na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na użytkowanie), sprawy o uzyskiwanie koncesji, licencji i zezwoleń oraz sprawy związane z gospodarką nieruchomościami (opłaty adiacenckie, planistyczne, opłaty za użytkowanie wieczyste).

Zapewniamy reprezentację w każdym postępowaniu toczącym się przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Prawo rodzinne

Wiemy, że w życiu małżonków może pojawić się okres, w którym niezgodność charakterów, brak wspólnych zainteresowań, znużenie, przemoc, zdrada stawiają ich przed – wydaje się przełomową – decyzją w życiu. Decyzja o rozwodzie jest z pewnością bardzo trudna. Samo postępowanie rozwodowe bywa skomplikowane i długotrwałe, zwłaszcza jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci.

Wiemy to i dlatego pomożemy Ci przejść przez postępowanie rozwodowe, doradzimy w zakresie podziału majątku małżeńskiego, poprowadzimy sprawę o zasądzenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów oraz ustalenie kontaktów z dziećmi.

Prawo pracy

Reprezentujemy pracowników w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sporach dotyczących istnienia i treści stosunku pracy oraz zapłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (sprawy o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie) i roszczeń związanych ze zjawiskiem mobbingu.

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie analizy i weryfikacji umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i kontraktów menadżerskich z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika.

Prawo spadkowe

Niejednokrotnie śmierć członka rodziny powoduje liczne problemy z majątkiem, który spadkodawca po sobie pozostawił. Po stronie spadkobierców często pojawiają się wątpliwości, jak zarządzać spadkiem, komu i jakie prawa do spadku przysługują, czy też kto ma prawo do zachowku i jaką wysokość ma zachowek. Bywa też tak, że spadek nie obejmuje żadnych aktywów, a spadkobierca pozostawił po sobie wyłącznie długi.

Pojawiają się wówczas pytania, jak uniknąć spłaty długów ze spadku albo w jaki sposób długi te spłacać.

Nieruchomości

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi szeroko rozumianego pojęcia obrotu nieruchomościami (w tym nieruchomościami rolnymi), regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, postępowaniem wieczystoksięgowym.

Oferujemy audyt prawny nieruchomości (m.in. analiza treści księgi wieczystej pod kątem praw związanych z nabywaną nieruchomością oraz w zakresie wszelkich praw obciążających przedmiotową nieruchomość, które mogłyby utrudnić korzystanie z niej zgodnie z zamierzonym celem) Rezultatem jest fachowa i zrozumiała opinia prawna zawierająca ocenę ryzyka związanego z nabyciem danej nieruchomości.

Mamy świadomość, że niejednokrotnie nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny, w szczególności dotyczy to nieruchomości rolnych. Naszym zadaniem jest przedstawienie najlepszego rozwiązania w celu uporządkowania kwestii własnościowych z uwzględnieniem interesów zleceniodawcy.

Windykacja

Pomożemy Państwu w odzyskaniu należności od dłużników. Świadczymy usługi w zakresie windykacji przedsądowej, w której przekonujemy dłużników do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem postępowania sądowego.

Zapewniamy pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Państwa sposób prowadzenia postępowania sądowego w tym skorzystania z możliwości postępowania upominawczego-elektronicznego. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieramy działalność komornika, pilnując przy tym, aby egzekucja była skuteczna i szybka.

Procesy sądowe

Oferujemy Państwu profesjonalne zastępstwo przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Opracowujemy strategię postępowań, sporządzamy pisma procesowe na każdym etapie postępowania, również przed organami egzekucyjnymi.

Zapewniamy także reprezentację Klientów w postępowaniach arbitrażowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Odszkodowania

Pomożemy Państwu w sprawach związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi. Pomożemy Państwu uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowania.

Naszymi Klientami są osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, osoby najbliższe ofiar wypadków, jak również osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wyniku błędu medycznego. Prowadzimy również sprawy o odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego i podmiotów leczniczych, obejmującą doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych, rejestrację w sądzie wszelkich zmian związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki, składanie corocznych sprawozdań finansowych, prowadzenie sporów związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, doradztwo w zakresie kontraktów menadżerskich, a także pomoc przy zawieraniu umów zbycia akcji/udziałów.

W ramach obsługi doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej (umowy gospodarcze, sprawy pracownicze, windykacja należności, reprezentacja w sporach sądowych).

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Realizujemy kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowujemy projekty aktów prawa miejscowego, bierzemy udział w posiedzeniach organów jednostek i świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego i materialnego. Nasza oferta kierowana jest do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

Obsługa stowarzyszeń, fundacji, samorządów zawodowych

Prowadzenie stowarzyszenia lub fundacji w obecnych czasach niejednokrotnie jest obwarowane formalnościami równymi prowadzeniu przedsiębiorstwa zarobkowego. Sprawne zarządzanie stowarzyszeniem lub fundacją częstokroć wymaga zaangażowania znacząco przewyższającego założenia tych instytucji, funkcjonujących niejednokrotnie w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

W ramach współpracy Kancelaria zapewnia pomoc prawną pod kątem merytorycznym jak i formalnym w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Ponadto zajmujemy się kompleksowym działaniem w zakresie zakładania i rejestrację stowarzyszeń oraz fundacji, obejmującą przygotowanie wymaganej dokumentacji, a także reprezentację w trakcie postępowania przed KRS.

Obsługa jednostek oświatowych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, placówek kształcenia ustawicznego, artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Gwarantujemy również pomoc prawną dedykowaną organom prowadzącym placówki i pracowników tych jednostek oświatowych. Pomagamy również w sporach z zakresu finansowania oświaty (dotacje, subwencje).

Tworzenie i przekształcanie spółek

Forma i prowadzenie działalności gospodarczej ma istotny wpływ na charakter profitów płynących z własnego biznesu. Dla wyboru formy prowadzenia przedsiębiorstwa kluczową sprawą jest zagwarantowanie sprawnego zarządzania organizacją. Aby pomóc Państwu w wyborze odpowiedniej formy, świadczymy kompleksowe usługi począwszy od opracowania i przygotowania koncepcji funkcjonowania Państwa firmy, kończąc na obsłudze procesu rejestracji.

Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne przy sporządzaniu umowy spółki oraz pomoc w umówieniu wizyty u notariusza. Ponadto, w Państwa imieniu sporządzimy, skompletujemy i złożymy wniosek o rejestrację spółki w sądzie. Również sporządzenie dokumentacji na pierwsze zwykłe zgromadzenie wspólników spółki z o.o. lub akcjonariuszy akcyjnej.

Fuzje i przejęcia spółek

Mając na uwadze dynamiczne zmiany zachodzące na rynku, jak również stale wzrastające znaczenia prawa unijnego, oferujemy Państwu również analizę fuzji i przejęć pod kątem prawa ochrony konkurencji, zarówno na poziomie przepisów prawa polskiego, jak i regulacji unijnych.

Oferujemy Państwu wsparcie prawne transakcji zarówno z perspektywy sprzedawcy (m.in. począwszy od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia), jak i kupującego (m.in. przy badaniu przedmiotu transakcji – due diligence). Doradzamy w zakresie przygotowania i negocjacji umów nabycia praw udziałowych lub aktywów (SPA), uzyskania stosownych zgód korporacyjnych i publicznoprawnych, aż do zamknięcia transakcji.

Prawo kontraktowe

Wiemy jak ważne dla każdego przedsiębiorcy jest zabezpieczenie interesów już na etapie negocjowania i zawierania umowy. Dlatego oferujemy pomoc w sporządzeniu i weryfikacji każdej umowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej tak, aby Państwo uniknęli ewentualnych sporów, a w razie ich wystąpienia – aby mogli Państwo efektywnie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Pomożemy w sporządzeniu projektu umowy lub w weryfikacji projektu przedstawionego przez kontrahenta, a także udział w negocjacjach przedkontraktowych. W ramach tych usług klient otrzymuje pełną informację co do ryzyk związanych z daną umową oraz wsparcie prawne w procesie jej negocjacji i zawarcia, a także na etapie jej realizacji i ewentualnego sporu sądowego.

Oddłużanie przedsiębiorców

Stracenie płynności finansowej nawet na krótki okres czasu potrafi znacząco przełożyć się na kondycję przedsiębiorstwa. Brak możliwości regularnego płacenia swoich zobowiązań nakręca spiralę długu, z której ciężko się wydostać. Oddłużanie jest procesem skomplikowanym, składającym się z wielu etapów, które wymagają doświadczenia oraz szczególnej wiedzy prawnej i ekonomicznej.

Aby Państwu pomóc zawsze poszukujemy najlepszych rozwiązań mających na celu wyprowadzenie Państwa przedsiębiorstwa z zadłużenia i optymalizacji sytuacji finansowej. W Państwa imieniu negocjujemy z Wierzycielami, kontrahentami, pomagamy w uzyskaniu środków w formie kredytów, a nadto pomagamy ochronić majątek Twojego przedsiębiorstwa przed egzekucją. Dlatego jeśli chcesz ratować swoją firmę, rozważ skorzystanie z usług tylko najlepszych w branży.

Likwidacja, upadłość i restrukturyzacja

Likwidacja podmiotów gospodarczych to tylko pozornie prosta czynność. Mnogość przepisów, jak również różna ich interpretacja, sprawiają, że likwidacja od początku najeżona jest trudnościami. Z naszą pomocą zdążycie Państwo terminowo zadbać o wszystkie niezbędne formalności i prawidłowo wypełnicie dokumenty.

Oferujemy również pomoc dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji prawnej i finansowej, wymagającej podjęcia oraz przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Z naszej strony otrzymają Państwo pełne wsparcie w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji, jak również w zakresie opiniowania podejmowanych decyzji oraz reprezentowania przed organami administracji i sądami w związku z procesem restrukturyzacji. Bogate doświadczenie to również ochrona Państwa interesów prawnych w toku postępowania upadłościowego, w tym m.in. poprzez zapewnienie należytej reprezentacji w zgromadzeniu wierzycieli.

Pakiety dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy naszą ofertę na ryczałtowe pakiety obsługi prawnej. Oferta ta adresowana jest przede wszystkim do tych Państwa, którzy prowadzą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, którzy często z obawy poniesienia wysokich kosztów powstrzymują się przed nawiązaniem stałej współpracy z prawnikiem. Przygotowane pakiety z różnych segmentów cenowych czynią tę usługę bardziej dostępną.

199 zł

PAKIET MINI
2h pomocy prawnej / mc
 • konsultacje w formie e-mail i telefonicznej
 • sporządzanie projektów umów, pism, opinii oraz informacji prawnych
 • archiwizację i dostęp do dokumentów w formie elektronicznej
 • analiza prawna dokumentów
Ilość spotkań w miesiącu:
1
Możliwość dyżuru u klienta:
NIE
Wysokość zniżki:
na kolejne godziny poza pakietem
10%
499 zł

PAKIET MIDI
5h pomocy prawnej / mc
 • konsultacje w formie e-mail i telefonicznej
 • sporządzanie projektów umów, pism, opinii oraz informacji prawnych
 • archiwizację i dostęp do dokumentów w formie elektronicznej
 • analiza prawna dokumentów
 • konsultacje w siedzibie kancelarii
 • pozasądowa windykacja wierzytelności
Ilość spotkań w miesiącu:
3
Możliwość dyżuru u klienta:
NIE
Wysokość zniżki:
na kolejne godziny poza pakietem
20%
899 zł

PAKIET MAXI
10h pomocy prawnej / mc
 • konsultacje w formie e-mail i telefonicznej
 • sporządzanie projektów umów, pism, opinii oraz informacji prawnych
 • archiwizację i dostęp do dokumentów w formie elektronicznej
 • analiza prawna dokumentów
 • konsultacje w siedzibie kancelarii
 • pozasądowa windykacja wierzytelności
 • sądowa windykacja wierzytelności na terenie kraju
Ilość spotkań w miesiącu:
5
Możliwość dyżuru u klienta:
TAK
Wysokość zniżki:
na kolejne godziny poza pakietem
30%

Korzystając z oferowanych przez nas pakietów otrzymują Państwo:

 • obsługę prawną dostosowaną do Państwa potrzeb;
 • komfort stałego dostępu do pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych;
 • szybkość kontaktu z Kancelarią poprzez możliwość konsultacji telefonicznych oraz drogą e-mailową;
 • przejrzyste zasady rozliczeń;
 • atrakcyjne stawki za godzinę pracy, niższe od stawek oferowanych poza pakietem.