Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co trzeba wiedzieć

Aktualności prawne 14.11.2019, czwartek

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem w którym gromadzone i przetwarzane są informacje dotyczące osób sprawujących pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad spółką. Spółkami zobowiązanymi do zgłaszania informacji oraz aktualizowania danych są; spółki jawne, komandytowe, komandytowo- akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych a od 1 marca 2020 r. również proste spółki akcyjne. Głównym zadaniem Rejestru jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i zwalczanie terroryzmu. Uniemożliwia on przestępcom ukrycie się w strukturze korporacyjnej.

Do rejestru ma dostęp każdy, w formie nieodpłatnej, co umożliwia większą kontrolę informacji przez każdą osobę, co sprowadza do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego. Beneficjentem rzeczywistym spółki są osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad spółką przez posiadane uprawnienia lub osoby w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze, lub jest przeprowadzana jakaś transakcja okazjonalna tj. transakcja która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych. Do rejestru zgłoszone zostać powinny dane identyfikacyjne spółki:

 • nazwa (firma);
 • forma organizacyjna;
 • siedziba;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • NIP.

Ponadto informacje podlegające zgłoszeniu do rejestru obejmują dane beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek;

 • imię i nazwisko;
 • obywatelstwo;
 • państwo zamieszkania;
 • PESEL lub data urodzenia osób nieposiadających numeru PESEL;
 • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Czas na zgłoszenie informacji do rejestru wynosi 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji w terminie 7 dni od ich zmiany. Do terminu nie wlicza się sobót i dni wolnych od pracy. korekcję oczywistej omyłki podmiot zgłaszający składa nie później niż w terminie 3. dni roboczych od dnia stwierdzenia omyłki, skorygowaną zgłoszeniem z poprawnymi danymi. Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed wejściem w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 październik 2019 r.) mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Podmioty wpisane po 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS. Osobą zobowiązaną do zgłoszenia do Rejestru jest reprezentant spółki.

Zgłoszenie jest dokonywane w formie dokumentu elektronicznego, na wzorze udostępnionym przez ministerstwo właściwe do spraw finansów publicznych w formie nieodpłatnej. W zgłoszeniu musi być zamieszczony kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP i oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do rejestru. W oświadczeniu musi znaleźć się klauzula o treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. W przypadku zmian, niektóre będą obowiązywały dopiero w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (wpis konstytutywny), a pozostałe od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny). Niektóre zmiany umowy spółki, aby były ważne, wymagają wpisu konstytutywnego. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zmiany w umowie spółki wymagają łącznej uchwały wspólników i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Do zmian wymagających wpisu konstytutywnego będą należeć zmiany umowy spółki takie jak:

 • zmiana siedziby spółki (miasto);
 • zmiana firmy (nazwy) spółki;
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału spółki;
 • zmiana sposobu reprezentacji spółki;
 • poszerzenie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Wpis deklaratoryjny jest ważny od momentu podjęcia uchwały, aktualizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdza jedynie dany stan rzeczy.

Ostatnie aktualności

21.04
2020

Pozasądowe sposoby restrukturyzacji działalności gospodarczej

Czy trudna sytuacja Twojego przedsiębiorstwa to skutek błędnych decyzji biznesowych lub działania nieuczciwego kontrahenta? A może do upadku doprowadziło Cię działanie siły wyższej w postaci koronawirusa COVID-19? Nie wiesz co zrobić z podupadającym biznesem? Jakie kroki podjąć? Ten ten artykuł jest dla Ciebie.

03.04
2020

Ulga badawczo - rozwojowa. Czym jest i kiedy z niej skorzystać?

Czym jest ulga B+R? Dla kogo jest ulga B+R? Co to jest działalność B+R? Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi? Nie wiesz? Zapraszamy do lektury.